برای مسعودم ....نفسم.... http://tanha-nobody.mihanblog.com 2020-09-24T19:10:54+01:00 text/html 2015-03-18T12:20:38+01:00 tanha-nobody.mihanblog.com فریباا برای مسعودم http://tanha-nobody.mihanblog.com/post/100 به دلتنگی هایمـــ دست نزن<br><br> می شكند بغضــم یك وقت !!<br><br>آنگاه غرق می شوی در سیلابـــــ اشكهایی كه<br><br> بهانه ی روانــــــ شدنش هستی !! text/html 2014-01-27T17:10:03+01:00 tanha-nobody.mihanblog.com فریباا ... http://tanha-nobody.mihanblog.com/post/99 جسارت می خواهد نزدیک شدن به افکار دختری که روزها با زندگی مردانه می جنگد<div>اما شبها</div><div>بالشش از هق هق دخترانه اش خیس است...</div> text/html 2012-11-20T07:54:59+01:00 tanha-nobody.mihanblog.com فریباا انتهای فرصت http://tanha-nobody.mihanblog.com/post/71 <P align=center><FONT color=#ffcc33 size=2>افسوس ...........من با تمام خاطره هایم.........</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ffcc33 size=2>واز غرور..........غروری که هیچگاه خود را چنین حقیر نمیزیست.........</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ffcc33 size=2>.در انتهای فرصت خود ایستاده ام!!!!</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ffcc33 size=2>و گوش میکنم :نه صدایی................</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ffcc33 size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;و خیره میشوم...........نه زیک برگ جنبشی</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ffcc33 size=2>&nbsp;&nbsp; ونام من که نفس آنهمه پاکی بود </FONT></P> <P align=center><FONT color=#ffcc33 size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;دیگر غبار مقبره ها را هم برهم نمیزند...</FONT></P> text/html 2012-10-25T19:30:09+01:00 tanha-nobody.mihanblog.com فریباا دلخسته http://tanha-nobody.mihanblog.com/post/76 <P align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA><FONT color=#006600 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>کاش چون پاییز بودم </FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA><FONT color=#006600 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>کاش چون پاییز خاموش و ملال انگیز بودم</FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA><FONT color=#006600 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>برگهای آرزوهایم یکایک زرد میشد</FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA><FONT color=#006600 size=5 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>آفتاب دیدگانم سرد میشد</FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA><FONT color=#006600 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>پیش رویم.....چهره تلخ جوانی</FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA><FONT color=#006600 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>پشت سر.........آشوب تابستان عشقی ناگهانی</FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA><FONT color=#006600 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>سینه ام......منزلگه اندوه و درد بد گمانی</FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA><FONT color=#006600 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>کاش چون پاییز بودم.....</FONT></SPAN></P> text/html 2012-10-15T06:55:08+01:00 tanha-nobody.mihanblog.com فریباا خداحافظ http://tanha-nobody.mihanblog.com/post/80 <P align=right><FONT color=#ffcc00>شاید پرنده بود که نالید..........................یا باد در میان درختان</FONT></P> <P align=right><FONT color=#ffcc00>یا من ,که در برابر بن بست قلب خود.................چون موجی از درد بالا میامدم</FONT></P> <P align=right><FONT color=#ffcc00>&nbsp;&nbsp;و از میان پنجره میدیم.......................که ان دو دست,آن دو سرزنش تلخ.........</FONT></P> <P align=left><FONT color=#ffcc00>در روشنای سپیده دمی کاذب تحلیل میرود.....</FONT><FONT color=#ffcc00>و یک صدا در افق سرد..&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ffcc00>&nbsp; فریاد زد ..............................</FONT><STRONG>خداحافظ</STRONG></P> text/html 2012-09-30T18:53:38+01:00 tanha-nobody.mihanblog.com فریباا برباد رفته http://tanha-nobody.mihanblog.com/post/92 <P>عاشقت خواهم ماند بی آنکه بدانی</P> <P>دوستت خواهم داشت بی آنکه بگویم</P> <P>درد دل خواهم گفت بی هیچ گمانی</P> <P>گوش خواهم داد بی هیچ سخنی</P> <P>در آغوشــــــــــت خواهم گریست بی آنکه حس کنی</P> <P>در تو ذوب خواهم شد بی هیچ حراراتی</P> <P>اینگونه شاید احساسم نمیرد...</P> text/html 2012-05-13T08:30:41+01:00 tanha-nobody.mihanblog.com فریباا دلتنگ http://tanha-nobody.mihanblog.com/post/95 <P>دراز کشیده ام </P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; روی زمینی که</P> <P>از سنگینی رویاهایم </P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گود شده است...</P> <P>و از آسمان </P> <P>قطره های اشک مهتاب </P> <P>میریزد آرام آرام</P> <P>ومن خیس میشوم انگار</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از خشکی...</P> text/html 2012-03-09T08:33:34+01:00 tanha-nobody.mihanblog.com فریباا دلخسته3 http://tanha-nobody.mihanblog.com/post/93 <P>دلم گرفته است ......</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دلم گرفته است ....</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به ایوان میروم و انگشتم را بر پوست کشیده شب میکشم</P> <P>چراغ های رابطه تاریکند....</P> <P>چراغ های رابطه تاریکند...</P> <P>کسی مرا به مهمانی گنجشکها نخواهد برد</P> <P>کسی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد</P> <P>پـــــــــرواز را به خاطر بسپار </P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پرنده مردنی است...</P> text/html 2012-02-25T18:49:19+01:00 tanha-nobody.mihanblog.com فریباا لذت http://tanha-nobody.mihanblog.com/post/89 <P>خدایا میگویی عادلم....مهربانم.....</P> <P>اما ما انسانها از تو مهربانتریم چون حتی مادری که بچه اش را بدنیا میاورد دوست ندارد عذابکشیدن بچه اش را ببیند حتی اگر به او بدی کرده باشد اما تو ایستاده ای و از عذاب کشیدن افریده خود لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت میبری.</P> <P>و دست اخر میگویی این بنده لیاقت نداشت مگر انها&nbsp; که &nbsp;از خوشبختی بالا میاورند لیاقت دارند.؟؟؟جواب اینرا هم با حکمت تمامش میکنی.</P> <P>اری&nbsp; عاقبت ادمهایی مثل من در حکمت تو کشیدن عذابهایی است که در حکمت تو گنجانده.اگر میخاستی میتوانستی به ما هم کمی حکمت خوب بدهی همه&nbsp; دست خودت بود.نخواستی چون دوستمان نداشتی....</P> <P>مگر نمیگویی انها لیاقت دارند پس جای مارا فقط برای دو روز عوض کن انوقت ببین ترازوی عدالتت چه میگوید؟؟؟؟؟</P> <P>هر چقدر دلت میخواهد عذابم بده.حداقل لذت که میبری.</P> text/html 2012-02-12T19:39:40+01:00 tanha-nobody.mihanblog.com فریباا خسته دل2 http://tanha-nobody.mihanblog.com/post/88 <P>خدایا خسته شد ه ام.دیگر صدای نفسهایم ازارم میدهد...</P> text/html 2012-02-04T20:45:59+01:00 tanha-nobody.mihanblog.com فریباا 4... http://tanha-nobody.mihanblog.com/post/85 <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp; همه میدانند<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>که من و تو باغ را دیدیم..<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>.وا زآن شاخه بازیگر دور از دست.........سیــــب را چیدیم<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><FONT size=3>همه میترسند.... <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>همه میترسند اما من وتو ..<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>..به چراغ و آب و آیینه پیوستیم و ............نتـــــــرسیدیم<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><FONT size=3>سخن از دستان عاشق ماست<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>به چمنزار بیا و صدایم کن....<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> text/html 2012-01-28T12:02:57+01:00 tanha-nobody.mihanblog.com فریباا مرگ http://tanha-nobody.mihanblog.com/post/81 <P>خدایا خسته ام از دنیایت.دنیایی که هیچ رحمی به من نکرد.خدایا خسته ام از کشیدن روزهای سنگین .شانه هایم دیگر تاب وتوان ندارند.زیر اینهمه بار خرد شدند.</P> <P>خدایا این منم ...منی که ادعای توانش میشد و هر روز که از خواب&nbsp;بیدار میشد میگفت من میتوانم .دیگر نمیتوانم.........................تمامش کن خدا.کمرم&nbsp; خم شد&nbsp; از سنگینی این لحظه ها.دیگر دستهایم هم نای کشیدن این روزها را ندارد.چرا نگاهم نمیکنی.مگر نه اینکه منم بنده توام.چرا کمکم نمیکنی...اگر لیاقت خندیدن را ندارم.اگر لیاقت زندگی را ندارم لیاقت عذاب کشیدن را هم از من بگیر.این نفسها را ارزانی کسانی&nbsp; کن که دوسشان داری.</P> text/html 2012-01-26T16:40:56+01:00 tanha-nobody.mihanblog.com فریباا یاد تو http://tanha-nobody.mihanblog.com/post/78 آفتاب که می تابد....پرنده که می خواند..و نسیم که می وزد....با خودم میگویم حتما حال تو خوب است که جهان اینهمه زیباست. text/html 2012-01-26T09:42:15+01:00 tanha-nobody.mihanblog.com فریباا امتحان http://tanha-nobody.mihanblog.com/post/77 <P><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">امروز امتحان ریاضی کاربردی داشتم 20میششم<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></P> text/html 2012-01-21T21:39:59+01:00 tanha-nobody.mihanblog.com فریباا دوست داشتن http://tanha-nobody.mihanblog.com/post/75 <P>عشق آدم را داغ میکند و دوست داشتن پخته....هر داغی یک روز سرد میشود اما هیچ پخته ایی دیگر خام نمیشود.</P>