برای مسعودم ....نفسم.... tag:http://tanha-nobody.mihanblog.com 2020-03-29T03:04:19+01:00 mihanblog.com برای مسعودم 2015-03-18T12:20:38+01:00 2015-03-18T12:20:38+01:00 tag:http://tanha-nobody.mihanblog.com/post/100 فریباا به دلتنگی هایمـــ دست نزن می شكند بغضــم یك وقت !!آنگاه غرق می شوی در سیلابـــــ اشكهایی كه بهانه ی روانــــــ شدنش هستی !!
می شكند بغضــم یك وقت !!

آنگاه غرق می شوی در سیلابـــــ اشكهایی كه

بهانه ی روانــــــ شدنش هستی !!]]>
... 2014-01-27T17:10:03+01:00 2014-01-27T17:10:03+01:00 tag:http://tanha-nobody.mihanblog.com/post/99 فریباا جسارت می خواهد نزدیک شدن به افکار دختری که روزها با زندگی مردانه می جنگداما شبهابالشش از هق هق دخترانه اش خیس است... اما شبها
بالشش از هق هق دخترانه اش خیس است...
]]>
انتهای فرصت 2012-11-20T07:54:59+01:00 2012-11-20T07:54:59+01:00 tag:http://tanha-nobody.mihanblog.com/post/71 فریباا افسوس ...........من با تمام خاطره هایم......... واز غرور..........غروری که هیچگاه خود را چنین حقیر نمیزیست......... .در انتهای فرصت خود ایستاده ام!!!! و گوش میکنم :نه صدایی................           و خیره میشوم...........نه زیک برگ جنبشی    ونام من که نفس آنهمه پاکی بود       دیگر غبار مقبره ها را هم برهم نمیزند... افسوس ...........من با تمام خاطره هایم.........

واز غرور..........غروری که هیچگاه خود را چنین حقیر نمیزیست.........

.در انتهای فرصت خود ایستاده ام!!!!

و گوش میکنم :نه صدایی................

          و خیره میشوم...........نه زیک برگ جنبشی

   ونام من که نفس آنهمه پاکی بود

      دیگر غبار مقبره ها را هم برهم نمیزند...

]]>
دلخسته 2012-10-25T19:30:09+01:00 2012-10-25T19:30:09+01:00 tag:http://tanha-nobody.mihanblog.com/post/76 فریباا کاش چون پاییز بودم کاش چون پاییز خاموش و ملال انگیز بودم برگهای آرزوهایم یکایک زرد میشد آفتاب دیدگانم سرد میشد پیش رویم.....چهره تلخ جوانی پشت سر.........آشوب تابستان عشقی ناگهانی سینه ام......منزلگه اندوه و درد بد گمانی کاش چون پاییز بودم..... کاش چون پاییز بودم

کاش چون پاییز خاموش و ملال انگیز بودم

برگهای آرزوهایم یکایک زرد میشد

آفتاب دیدگانم سرد میشد

پیش رویم.....چهره تلخ جوانی

پشت سر.........آشوب تابستان عشقی ناگهانی

سینه ام......منزلگه اندوه و درد بد گمانی

کاش چون پاییز بودم.....

]]>
خداحافظ 2012-10-15T06:55:08+01:00 2012-10-15T06:55:08+01:00 tag:http://tanha-nobody.mihanblog.com/post/80 فریباا شاید پرنده بود که نالید..........................یا باد در میان درختان یا من ,که در برابر بن بست قلب خود.................چون موجی از درد بالا میامدم   و از میان پنجره میدیم.......................که ان دو دست,آن دو سرزنش تلخ......... در روشنای سپیده دمی کاذب تحلیل میرود.....و یک صدا در افق سرد..                                 شاید پرنده بود که نالید..........................یا باد در میان درختان

یا من ,که در برابر بن بست قلب خود.................چون موجی از درد بالا میامدم

  و از میان پنجره میدیم.......................که ان دو دست,آن دو سرزنش تلخ.........

در روشنای سپیده دمی کاذب تحلیل میرود.....و یک صدا در افق سرد..                                  

  فریاد زد ..............................خداحافظ

]]>
برباد رفته 2012-09-30T18:53:38+01:00 2012-09-30T18:53:38+01:00 tag:http://tanha-nobody.mihanblog.com/post/92 فریباا عاشقت خواهم ماند بی آنکه بدانی دوستت خواهم داشت بی آنکه بگویم درد دل خواهم گفت بی هیچ گمانی گوش خواهم داد بی هیچ سخنی در آغوشــــــــــت خواهم گریست بی آنکه حس کنی در تو ذوب خواهم شد بی هیچ حراراتی اینگونه شاید احساسم نمیرد... عاشقت خواهم ماند بی آنکه بدانی

دوستت خواهم داشت بی آنکه بگویم

درد دل خواهم گفت بی هیچ گمانی

گوش خواهم داد بی هیچ سخنی

در آغوشــــــــــت خواهم گریست بی آنکه حس کنی

در تو ذوب خواهم شد بی هیچ حراراتی

اینگونه شاید احساسم نمیرد...

]]>
دلتنگ 2012-05-13T08:30:41+01:00 2012-05-13T08:30:41+01:00 tag:http://tanha-nobody.mihanblog.com/post/95 فریباا دراز کشیده ام          روی زمینی که از سنگینی رویاهایم                              گود شده است... و از آسمان قطره های اشک مهتاب میریزد آرام آرام ومن خیس میشوم انگار                        &nbs دراز کشیده ام

         روی زمینی که

از سنگینی رویاهایم

                             گود شده است...

و از آسمان

قطره های اشک مهتاب

میریزد آرام آرام

ومن خیس میشوم انگار

                                از خشکی...

]]>
دلخسته3 2012-03-09T08:33:34+01:00 2012-03-09T08:33:34+01:00 tag:http://tanha-nobody.mihanblog.com/post/93 فریباا دلم گرفته است ......                     دلم گرفته است ....                                             به ایوان میروم و انگشتم را بر پوست کشیده شب میکشم چراغ های رابطه تاریکند.... چراغ دلم گرفته است ......

                    دلم گرفته است ....

                                            به ایوان میروم و انگشتم را بر پوست کشیده شب میکشم

چراغ های رابطه تاریکند....

چراغ های رابطه تاریکند...

کسی مرا به مهمانی گنجشکها نخواهد برد

کسی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد

پـــــــــرواز را به خاطر بسپار

                                  پرنده مردنی است...

]]>
لذت 2012-02-25T18:49:19+01:00 2012-02-25T18:49:19+01:00 tag:http://tanha-nobody.mihanblog.com/post/89 فریباا خدایا میگویی عادلم....مهربانم..... اما ما انسانها از تو مهربانتریم چون حتی مادری که بچه اش را بدنیا میاورد دوست ندارد عذابکشیدن بچه اش را ببیند حتی اگر به او بدی کرده باشد اما تو ایستاده ای و از عذاب کشیدن افریده خود لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت میبری. و دست اخر میگویی این بنده لیاقت نداشت مگر انها  که  از خوشبختی بالا میاورند لیاقت دارند.؟؟؟جواب اینرا هم با حکمت تمامش میکنی. اری  عاقبت ادمهایی مثل من در حکمت تو کشیدن عذابهایی است که در حکمت تو گنجانده.اگر میخاستی میتوانستی به ما هم خدایا میگویی عادلم....مهربانم.....

اما ما انسانها از تو مهربانتریم چون حتی مادری که بچه اش را بدنیا میاورد دوست ندارد عذابکشیدن بچه اش را ببیند حتی اگر به او بدی کرده باشد اما تو ایستاده ای و از عذاب کشیدن افریده خود لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت میبری.

و دست اخر میگویی این بنده لیاقت نداشت مگر انها  که  از خوشبختی بالا میاورند لیاقت دارند.؟؟؟جواب اینرا هم با حکمت تمامش میکنی.

اری  عاقبت ادمهایی مثل من در حکمت تو کشیدن عذابهایی است که در حکمت تو گنجانده.اگر میخاستی میتوانستی به ما هم کمی حکمت خوب بدهی همه  دست خودت بود.نخواستی چون دوستمان نداشتی....

مگر نمیگویی انها لیاقت دارند پس جای مارا فقط برای دو روز عوض کن انوقت ببین ترازوی عدالتت چه میگوید؟؟؟؟؟

هر چقدر دلت میخواهد عذابم بده.حداقل لذت که میبری.

]]>
خسته دل2 2012-02-12T19:39:40+01:00 2012-02-12T19:39:40+01:00 tag:http://tanha-nobody.mihanblog.com/post/88 فریباا خدایا خسته شد ه ام.دیگر صدای نفسهایم ازارم میدهد... خدایا خسته شد ه ام.دیگر صدای نفسهایم ازارم میدهد...

]]>
4... 2012-02-04T20:45:59+01:00 2012-02-04T20:45:59+01:00 tag:http://tanha-nobody.mihanblog.com/post/85 فریباا     همه میدانند    ...               که من و تو باغ را دیدیم..                                 .وا زآن شاخه بازیگر دور از دست.........سیــــب را چیدیم همه میترسند....                   همه میدانند    ...

              که من و تو باغ را دیدیم..

                                .وا زآن شاخه بازیگر دور از دست.........سیــــب را چیدیم

همه میترسند....

                همه میترسند اما من وتو ..

                           ..به چراغ و آب و آیینه پیوستیم و ............نتـــــــرسیدیم

                                                   سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه

سخن از دستان عاشق ماست

                             به چمنزار بیا و صدایم کن....

]]>
مرگ 2012-01-28T12:02:57+01:00 2012-01-28T12:02:57+01:00 tag:http://tanha-nobody.mihanblog.com/post/81 فریباا خدایا خسته ام از دنیایت.دنیایی که هیچ رحمی به من نکرد.خدایا خسته ام از کشیدن روزهای سنگین .شانه هایم دیگر تاب وتوان ندارند.زیر اینهمه بار خرد شدند. خدایا این منم ...منی که ادعای توانش میشد و هر روز که از خواب بیدار میشد میگفت من میتوانم .دیگر نمیتوانم.........................تمامش کن خدا.کمرم  خم شد  از سنگینی این لحظه ها.دیگر دستهایم هم نای کشیدن این روزها را ندارد.چرا نگاهم نمیکنی.مگر نه اینکه منم بنده توام.چرا کمکم نمیکنی...اگر لیاقت خندیدن را ندارم.اگر لیاقت زندگی را ندارم لی خدایا خسته ام از دنیایت.دنیایی که هیچ رحمی به من نکرد.خدایا خسته ام از کشیدن روزهای سنگین .شانه هایم دیگر تاب وتوان ندارند.زیر اینهمه بار خرد شدند.

خدایا این منم ...منی که ادعای توانش میشد و هر روز که از خواب بیدار میشد میگفت من میتوانم .دیگر نمیتوانم.........................تمامش کن خدا.کمرم  خم شد  از سنگینی این لحظه ها.دیگر دستهایم هم نای کشیدن این روزها را ندارد.چرا نگاهم نمیکنی.مگر نه اینکه منم بنده توام.چرا کمکم نمیکنی...اگر لیاقت خندیدن را ندارم.اگر لیاقت زندگی را ندارم لیاقت عذاب کشیدن را هم از من بگیر.این نفسها را ارزانی کسانی  کن که دوسشان داری.

]]>
یاد تو 2012-01-26T16:40:56+01:00 2012-01-26T16:40:56+01:00 tag:http://tanha-nobody.mihanblog.com/post/78 فریباا آفتاب که می تابد....پرنده که می خواند..و نسیم که می وزد....با خودم میگویم حتما حال تو خوب است که جهان اینهمه زیباست. امتحان 2012-01-26T09:42:15+01:00 2012-01-26T09:42:15+01:00 tag:http://tanha-nobody.mihanblog.com/post/77 فریباا امروز امتحان ریاضی کاربردی داشتم 20میششم امروز امتحان ریاضی کاربردی داشتم 20میششم

]]>
دوست داشتن 2012-01-21T21:39:59+01:00 2012-01-21T21:39:59+01:00 tag:http://tanha-nobody.mihanblog.com/post/75 فریباا عشق آدم را داغ میکند و دوست داشتن پخته....هر داغی یک روز سرد میشود اما هیچ پخته ایی دیگر خام نمیشود. عشق آدم را داغ میکند و دوست داشتن پخته....هر داغی یک روز سرد میشود اما هیچ پخته ایی دیگر خام نمیشود.

]]>